ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา”

About pratheep.y