บุคลากร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์สิริพร  ป้องกงลาด
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  โพธิสรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี อุ่นวัฒนา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ดร.อรุณี  อรุณเรือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ดร.สุวรรณา  เข็มแดง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์เจนตา  แก้วลาย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์อารีรัตน์  บริบูณณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์นุชนาฎ  สายทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
อาจารย์จักรชัย  ยิ้มงาม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์  สูงปานเขา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

อาจารย์นิสิต  คำพิกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

Mr.Gary Edward Gray
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

About the Author